نحوه کوتاه کردن کمربند

 

روش کوتاه کردن کمربند

 

چنانچه کمربندی که خریده اید بلندتر از سایز شماست میتوانید به وسیله سمبه ای که همراه با کمربند تحویل شده است طبق دستور العمل زیر آن را کوتاه و با اندازه کمر خودتان تنظیم نمایید

 ابتدا پیچ پشت کمربند را باز کنید.
 سپس سگک را به طور کامل از کمربند جدا نمایید.
 اندازه کمربند را با دور کمر خودتان اندازه گرفته و اضافه آن را ببرید.